head haftway
activityactivity
ความเป็นมา .. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี
activity

     
     "สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี" ... จัดตั้งขึ้นตามโครงการสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิง (จากมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2507) ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาขึ้น ในระยะแรกได้เปิดรับการสงเคราะห์ เฉพาะคนไข้โรคจิตทุเลาชาย ต่อมาเห็นว่าคนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่บำบัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโรคจิตมีจำนวนมากขึ้น โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้ จึงได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถีขึ้น

    เริ่มเปิดดำเนินการรับผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวช โดยดำเนินงานตาม พ.ร.บ.กรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 , พ.ร.บ.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.กรมสุขภาพจิต พ.ศ.2551

    ต่อมา พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 เป็นผลให้..สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี ตัดโอนจาก "กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" มาสังกัด "กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" และเปลี่ยนชื่อเป็น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559