head haftway
activityactivity
วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์/อัตรากำลังของบุคลากร
activity
วิสัยทัศน์
“ เป็นองค์กรหลักด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการด้านจิตเวชที่สังคมให้การยอมรับ มุ่งสู่การมีชีวิตอิสระ ”

 
ภารกิจ
1. ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยจิตเวชหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานจัดบริการให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชในสถาบัน
3. ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยจิตเวช ได้รับบริการด้านปัจจัย 4 ในสถานสงเคราะห์
2. เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการปรับสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ก่อนที่จะออกไปสู่สังคมภายนอก
3. เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการบำบัด ฟื้นฟูด้านอาชีพ หรือฝึกอาชีพ ตามความถนัดเพื่อจักได้มีความรู้สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
1.ปัญหาญาติและสังคมทั่วไป
ญาติส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะรับคนไข้ไปอุปการะเนื่องจากไม่สามารถควบคุมดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ทำไห้ต้องตกค้างอยุ่ในสถานสงเคราะห์ต่อไป

2.ปัญหาเกี่ยวกับตัวคนไข้โรคจิต
ป่วยเป็นโรคจิตไม่หายขาด ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง สติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สมธิสั้น สภาพร่างกายทรุดโทรม การพัฒนาจึงไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
ต้องอาศัยความพยายาม ระยะเวลา ความอดทนเป็นพิเศษ และที่สำคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลต้องมีจิตมุ่งบริการด้วยความเต็มใจ

3.ปัญหาเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เช้นพยาบาลจิตเวช เป็นต้น

4.ปัญหาด้านฝึกอาชีพ
คนไข้โรคจิตทุเลา แม้บางรายจะมีร่างกายแข็งแรง แต่บางราย มีสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทั่วไป รวมทั้งมีอาการทางจิต บางครั้งพูดจาไม่รู้เรื่อง โต้ตอบได้ แต่ขาดความสนใจ
ไม่กระตือรือร้น สมาธิสั้น ขาดความรับชอบ เฉื่อยชา ต้องคอยกระตุ้น ดูแลฝึกสอนอย่างใกล้ชิดและสอนไห้สอนไห้ทำซ้ำๆ

5.ปัญหาการทำบัตรประกันสุขภาพถ้วน
คนไข้โรคจิตทุเลาส่วนใหญ่ขาดหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินการจัดทำบัตรประกันสุขภาพ
คนไข้โรคจิตทุเลาบางคนไม่สามารถให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวที่ถูกต้องเมื่อคัดสำเนาทะเบียนราษฏร์แล้วไม่พบข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ในทะเบียนราษฏร์
หลักปฏิบัติที่ดี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี
1. ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม โดยยึดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ภายใต้กฎหมาย
2. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน และมีวินัย
3. ปฏิบัติงานโดยใช้หลักเมตตา กรุณา และความเสียสละ
4. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและต่อส่วนรวม
6. ให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้รับบริการ
7. ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
8. ทำงานเป็นทีม และพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่หยุดนิ่ง
9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ
10. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
อัตรากำลังของบุคลากร
  อัตรากำลัง จำนวน
  ข้าราชการ 5 คน
  ลูกจ้างประจำ 10 คน
  พนักงานราชการ 21 คน
  จ้างเหมาบริการ 24 คน