head haftway
activityactivity
วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์/อัตรากำลังของบุคลากร
activity
วิสัยทัศน์
“ เป็นองค์กรหลักด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการด้านจิตเวชที่สังคมให้การยอมรับ มุ่งสู่การมีชีวิตอิสระ ”

 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้คนพิการได้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเท่าเทียม
2. ส่งเสริมฟื้นฟูศักยภาพ ทักษะทางสังคมแก่คนพิการด้านจิตเวช
3. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเครือข่ายและภาคประชาสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการด้านจิตเวช
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนพิการด้านจิตเวชได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเท่าเทียม
2. เพื่อให้คนพิการด้านจิตเวชได้รับการฟื้นฟูศักยภาพ ทักษะทางสังคม
3. เพื่อให้คนพิการด้านจิตเวชได้รับการฟื้นฟูศักยภาพ ทักษะทางสังคม
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีจิตมุ่งบริการ
เป้าประสงค์
1.ผู้ป่วยจิตเวชใช้ชีวิตอยู่ในสถานคุ้มครองฯอย่างมีความสุขและพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างคนปกติสุข
2.บุคลากรเป็นมืออาชีพในด้านการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช
3.องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการด้านจิตเวช
4.มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของสถานคุ้มครองฯ ได้สะดวกหลากหลายช่องทางและมีศักยภาพ
อัตรากำลังของบุคลากร
  อัตรากำลัง จำนวน
  ข้าราชการ 7 คน
  ลูกจ้างประจำ 11 คน
  พนักงานราชการ 20 คน
  จ้างเหมาบริการ 23 คน