head haftway
activityactivity
ร่วมสนับสนุนผลิตภัณท์วิชาชีพ
activity
 


“ ท่านสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์วิชาชีพจากการฝึกอาชีพของผู้รับการสงเคราะห์
โดยจัดจำหน่าย ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี ทุกวัน-เวลาทำการ ”
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับบริการ ภาพนูนตํ่า นูนสูง ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้


  ราคาพร้อมกรอบ 900 บาท    ราคาพร้อมกรอบ 300 บาท