head haftway
activityactivity
สรุปสถิติของผู้รับบริการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
activity
 


จำนวนผู้เข้ารับการสงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูปรับสภาพคนไข้โรคจิตทุเลาหญิงใน สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี

สถิติผู้รับการสงเคราะห์