head haftway
activity activity กิจกรรมในรอบเดือน
ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของบ้านกึ่งวิถี
activityactivity ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่น่าสนใจต่าง ๆ ของบ้านกึ่งวิถี
  กิจกรรมเดือนนี้ ..    
           กิจกรรมเสำคัญ
  ดูเพิ่มเติม
 
 
 


ผลิตภัณท์วิชาชีพ

ท่านสามารถสนับสนุนผลิตภัณท์วิชาชีพจากการฝึกอาชีพ
ของผู้รับการสงเคราะห์


การบริจาค

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสถานสงเคราะห์ฯโดยโอนเงินเข้าบัญชี


 
 
   

ประกาศคนหาย

  ดูเพิ่มเติม

บ้านกึ่งวิถีหญิง
โครงการจัดตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี
ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยกระทรวงสาธารณสุข

  ดูเพิ่มเติม

จดหมายข่าว
จดหมายข่าวสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี
 

  ดูเพิ่มเติม

มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี
มูลนิธินี้ชื่อว่า “มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง” ย่อว่า ก.ว.ญ.
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “HALF WAY HOME FOR WOMEN” มีชื่อย่อว่า H.W.H.W.

  ดูเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์ / อัตรากำลังของบุคลากร
เป็นองค์กรหลักด้านการจัดบริการสวัสดิการแก่ผู้ป่วย
จิตเวชที่ได้มาตรฐานสังคมไห้การยอมรับภายในปี 2559

  ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหาร (ผู้ปกครองฯ)
นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเมื่อ ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน

  ดูเพิ่มเติม
 สรุปสถิติ
  ดูเพิ่มเติม
 
 Link ที่เกี่ยวข้อง
  ดูเพิ่มเติม
  สรุปสถิติของผู้รับบริการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
  
  
  
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  จังหวัดปทุมธานี
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ