head haftway
activity activity กิจกรรมในรอบเดือน
ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของบ้านกึ่งวิถี
activityactivity ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่น่าสนใจต่าง ๆ ของบ้านกึ่งวิถี
  กิจกรรมเดือนนี้ ..    
           กิจกรรมเสำคัญ
  ดูเพิ่มเติม
 ผลิตภัณท์วิชาชีพ

ท่านสามารถสนับสนุนผลิตภัณท์วิชาชีพจากการฝึกอาชีพ
ของผู้รับการสงเคราะห์


การบริจาค

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสถานสงเคราะห์ฯโดยโอนเงินเข้าบัญชี
   

บ้านกึ่งวิถีหญิง
โครงการจัดตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี
ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยกระทรวงสาธารณสุข

  ดูเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์ / อัตรากำลังของบุคลากร
เป็นองค์กรหลักด้านการจัดบริการสวัสดิการแก่ผู้ป่วย
จิตเวชที่ได้มาตรฐานสังคมไห้การยอมรับภายในปี 2559

  ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหาร (ผู้ปกครองฯ)
นางสาวเพ็ญภัค ยาหยี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเมื่อ ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน

  ดูเพิ่มเติม